Regulamin hotelowy

§ 1 Opis działalności

 1. „Dom  Tkacza” Rościszów 44, 58- 200 Pieszyce, świadczy odpłatnie usługi noclegowe.
 2. Obiekt ma charakter boutique hotelu, dlatego też prosimy pamiętać o wyjątkowym charakterze wystroju wnętrz Domu Tkacza. Oferujemy naszym Gościom pokoje z barokowymi, unikalnymi meblami, często wartości muzealnej. Uprzejmie prosimy o obchodzenie się ze sprzętami i meblami zabytkowymi w sposób ostrożny, celem uniknięcia uszkodzeń nie związanych z bieżącym użytkowaniem mebli.
 3. Pokoje wynajmowane są na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu wynajęcia i trwa do godz. 11:00 dnia następnego.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. W miarę posiadanych możliwości, najem zostanie wtedy przedłużony na dalszy oznaczony okres.

§ 2 Zadatki

 1. Goście mogą dokonywać rezerwacji wstępnej drogą telefoniczną i mailową.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w Domu Tkacza jest wpłata zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu, w terminie do 3 dni roboczych od momentu rezerwacji wstępnej.
 3. Po odnotowaniu wpływu zadatku, drogą mailową lub telefonicznie potwierdzamy rezerwację.
 4. Brak wpływu zadatku w okresie 3 dni roboczych od momentu przyjęcia rezerwacji wstępnej skutkuje anulowaniem w/w rezerwacji.
 5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu Domu Tkacza.
 6. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji.

§ 3 Płatności

 1. Aktualny cennik za usługi hotelowe Domu Tkacza dostępny na www.domtkacza.pl/pokoje .
 2. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku przy pobytach powyżej 3 dni oraz przy jednoczesnym wynajmie więcej niż jednego pokoju poza tzw. „sezonem wysokim”.
 3. Ceny rezerwacji wcześniej zawartych nie ulegają zmianie.
 4. Gość przybywający do Domu Tkacza zobowiązany jest do dokonania w dniu przyjazdu zameldowania w recepcji zgodnie z przepisami „Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych”  (Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960) wraz z późniejszymi zmianami.
 5. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią.
 6. Całość należności za pobyt  pobierana jest w dniu przyjazdu.
 7. Dopuszcza się płatność całej kwoty przed przyjazdem przelewem  na rachunek bankowy, przy czym w dniu przyjazdu Gość obowiązany jest przedstawić stosowne potwierdzenia dokonania płatności w recepcji hotelu.
 8. Wszystkie należności za usługi pobiera recepcja.
 9. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Gościowi nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 10. Gość nie może podnajmować lub przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 11. Wystawiamy faktury VAT.

§ 4 Zniżki dotyczące dzieci

 1. Zniżki dla dzieci naliczane są na podstawie dokumentu stwierdzającego datę urodzenia.
 2. Ze względu na charakter obiektu przyjmujemy dzieci powyżej lat 6 .
 3. Dzieciom do lat 10 przysługuje 30 % zniżki.
 4. Na terenie Domu Tkacza opiekę nad dziećmi sprawują i odpowiedzialność za nie ponoszą rodzice lub opiekunowie.

§ 5 Pobyt zwierząt

 1. Dom Tkacza przyjmuje zwierzęta domowe za dodatkową opłatą, w wysokości 20 zł/ dobę.
 2. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach.
 3. Warunkiem przyjęcia pod nasz dach czworonoga jest zgłoszenie przyjazdu Gości ze zwierzęciem w momencie rezerwacji. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia.
 4. Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe (bierze się również pod uwagę temperament oraz wytresowanie zwierzęcia), wypielęgnowane, czyste, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie i odrobaczenie).
 5. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę w mieniu hotelu, bądź w mieniu innych Gości, będą wyceniane przez właściciela hotelu, a jej kosztami zostaną obciążeni właściciele zwierzęcia.
 6. W miejscach ogólnodostępnych właściciel ma obowiązek trzymania zwierzęcia na smyczy oraz w kagańcu (w przypadku psów).
 7. Na terenie oraz w otoczeniu hotelu właściciel jest obowiązany każdorazowo sprzątać odchody pozostawione przez swoje zwierzę. Na życzenie Gości personel udostępni bezpłatne jednorazowe torby na odchody.
 8. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona, właściciel obciążony zostanie kosztami dodatkowych usług pralniczych. Uszkodzenie zaś pościeli, bądź wyposażenia hotelu zobowiązuje właściciela zwierzęcia do pokrycia kosztów odkupienia całego kompletu pościeli (wyposażenia).
 9. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w hotelu i nie zakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości bądź personelu, hotel zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcia zwierzęcia z hotelu. Hotel zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przyjęcia zwierzęcia, jeżeli jest zwierzęciem zakwalifikowanym do ras agresywnych.
 10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju, jeśli w tym czasie może zakłócać spokój innych Gości. W przypadku, gdy pracownicy hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie hotelu, bądź może spowodować zagrożenie dla siebie lub innych Gości, pracownik Hotelu będzie starał się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt nie będzie możliwy, hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych zdarzeń pokrywa właściciel zwierzęcia.

 

 

§ 6 Miejsca postojowe

 1. Dom Tkacza dysponuje niestrzeżonym, monitorowanym parkingiem z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla pojazdów Gości. Parkowanie w/w pojazdów jest dozwolone wyłącznie w oznaczonym miejscu przeznaczonym do tego celu.
 2. Korzystanie z miejsc postojowych jest bezpłatne.
 3. Dom Tkacza nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu Gościa oraz znajdujące się w nim mienie.
 4. Gości korzystających z parkingu prosimy o zamykanie na noc bramy wjazdowej na teren parkingu.

§ 7 Obowiązki hotelu

 1. Dom Tkacza  ma obowiązek zapewnić swoim Gościom:
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług
  – sprawność urządzeń technicznych.
 2. Wymiana bielizny hotelowej następuje co 7 dni, ręczników co 3 dni.
 3. Wymiana bielizny hotelowej następuje co 7 dni, ręczników co 3 dni.
 4. Bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu ( wifi).
 5. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
 6. Nie odpowiadamy za niedogodności powstałe z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie wody, prądu czy gazu.

§ 8 Bezpieczeństwo i wygoda Gości

 1. W Domu Tkacza obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 7:00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Domu Tkacza nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Pracownik Domu Tkacza może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, a w szczególności  będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie czy w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych zasad kultury osobistej.
 3. Dom Tkacza  może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelu lub Gości, bądź szkodę Gościom, pracownikom hotelu lub osobom trzecim przebywającym w Domu Tkacza albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
 4. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w obiekcie, mogą przebywać na jego terenie w godz. 7:00 – 22:00, po uprzednim powiadomieniu pracownika recepcji.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić wyłączanie światła i wszelkich urządzeń elektrycznych, zamknięcie drzwi do pokoju oraz o zamykanie wejścia do obiektu na klucz.
 6. Za zgubione klucze pobieramy dodatkową opłatę w kwocie 100 PLN.
 7. Hotel nie ponosi odpowiedzialność za rzeczy i mienie Gościa wniesione na teren Domu Tkacza. Gość powinien poinformować o utracie lub zaistniałej szkodzie rzeczy wniesionych do Domu Tkacza  niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 8. Parking i całe otoczenie obiektu oraz ogólnodostępna część wnętrz Domu Tkacza jest monitorowana.

§ 9 Obowiązki Gości

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i szkody w wyposażeniu, z którego korzysta podczas pobytu w Domu Tkacza , a które powstały z jego winy, winy dzieci przebywających pod jego opieką,  bądź z winy osób trzecich, przez niego zaproszonych.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, na terenie Domu Tkacza zabronione jest używanie czajników elektrycznych, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych oraz gazowych. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 3. Na terenie Domu Tkacza obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia. Naruszając przepis o zakazie palenia tytoniu oraz sporządzania gorących posiłków w pokojach i miejscach do tego nieprzeznaczonych, należy się liczyć z dodatkową opłatą nie mniejszą niż 500 PLN, w  skład której wchodzi zryczałtowany koszt neutralizacji zapachu wszystkich mebli i urządzeń oraz malowanie ścian.
 4. Sprzęt sportowy ( narty, deski snowboardowe, buty narciarskie, rowery itp.) należy przechowywać wyłącznie w oznaczonym i przeznaczonym do tego celu  pomieszczeniu, który wskaże pracownik obiektu. Obowiązuje absolutny zakaz wnoszenia w/w sprzętu do pokoi.
 5. Nie dopuszcza się chodzenia po obiekcie w butach narciarskich, obuwiu górskim czy obuwiu innego rodzaju, który może powodować uszkodzenia podłóg. 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 października 2012 r.

Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.